دعاوی غیرمالی  

اینجا پاره ای از دعاوی غیرمالی را برای آشنایی داوطلبین عزیز ارائه می نماییم:
الزام به تعهد غیرمالی
دعوای ثبت عالیم تجاری و اختراع
دعوای تخلیه
تامین خواسته
دستور موقت ابطال عملیات اجرایی اسناد غیرمالی مانند
تعیین داور و تقاضای اجرائیه برای رای داور
حکم فروش مال غیر منقول
-تصرف عدوانی،ممانعت از حق ومزاحمت از حق
عزل وکیل
تفکیک ملک و فک رهن
افراز در صورتی که مالکیت مورد اختالف نباشد
اعتراض به رای هیئت تشخیص
صدور اجرائیه برای رای هیئت تشخیص قا

ادامه مطلب  

دعاوی غیرمالی  

اینجا پاره ای از دعاوی غیرمالی را برای آشنایی داوطلبین عزیز ارائه می نماییم:
الزام به تعهد غیرمالی
دعوای ثبت عالیم تجاری و اختراع
دعوای تخلیه
تامین خواسته
دستور موقت ابطال عملیات اجرایی اسناد غیرمالی مانند
تعیین داور و تقاضای اجرائیه برای رای داور
حکم فروش مال غیر منقول
-تصرف عدوانی،ممانعت از حق ومزاحمت از حق
عزل وکیل
تفکیک ملک و فک رهن
افراز در صورتی که مالکیت مورد اختالف نباشد
اعتراض به رای هیئت تشخیص
صدور اجرائیه برای رای هیئت تشخیص قا

ادامه مطلب  

اقاله عقد بیع به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، واقع می شود  

اقاله عقد بیع به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، واقع می شود.
 
اقاله به عنوان سبب دوم از اسباب سقوط تعهدات در ماده ۲۶۴ قانون مدنی و احکام آن در مواد ۲۸۳ الی ۲۸۸ این قانون بیان گردید. در پرونده حاضر که اینجانب وکالت خواهان را بر عهده داشتم، با ارائه دلایل اثبات اقاله عقد بیع به شعبه بدوی، درخواست تأیید آن را نمودم اما این شعبه با استدلال های مندرج در متن رأی که ملاحظه خواهید کرد، آن را احراز ننمود و حکم بر بطلان دعوا صادر نمود اما متعاقب تج

ادامه مطلب  

اقاله عقد بیع به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، واقع می شود  

اقاله عقد بیع به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، واقع می شود.
 
اقاله به عنوان سبب دوم از اسباب سقوط تعهدات در ماده ۲۶۴ قانون مدنی و احکام آن در مواد ۲۸۳ الی ۲۸۸ این قانون بیان گردید. در پرونده حاضر که اینجانب وکالت خواهان را بر عهده داشتم، با ارائه دلایل اثبات اقاله عقد بیع به شعبه بدوی، درخواست تأیید آن را نمودم اما این شعبه با استدلال های مندرج در متن رأی که ملاحظه خواهید کرد، آن را احراز ننمود و حکم بر بطلان دعوا صادر نمود اما متعاقب تج

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1